Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Για τον διορισμό δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές σωματείων κλπ.

Π Ρ Ο Σ Τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ του Δ.Σ.Α

Α Ι Τ Η Σ Η

Κωνσταντίνου Παπαδάκη, μέλους του Δ.Σ, εκπροσώπου της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας.

Όπως είναι γνωστό από τις διατάξεις των νόμων 1264/1982 άρθρο 11 παρ 3, 1712/1987 άρθρο 7 παρ. 2,   άρθρο 15 παρ. 1 εδ. 3 ν. 2810/2000 και άρθρο 5 παρ. 7 ν. 1667/1986 κ.α    προβλέπεται ο διορισμός δικαστών (Ειρηνοδικών και Πρωτοδικών) ως δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες που διενεργούν τα σωματεία και οι συνεταιρισμοί που υπάγονται στις διατάξεις αυτές.

Αιτία της ύπαρξης της παραπάνω ρύθμισης είναι η διασφάλιση του ανόθευτου των εκλογών και του όλου κύρους της διαδικασίας και του αδιάβλητου των εκλογών με την παρουσία αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Οι ίδιες προτεραιότητες ισχύουν όπως είναι γνωστό και στις εθνικές και δημοτικές εκλογές στις οποίες εκτός από δικαστές στις θέσεις των δικαστικών αντιπροσώπων διορίζονται και δικηγόροι οι οποίοι έχουν αποδείξει επί σειρά δεκαετιών ότι διαθέτουν και διατηρούν τα εχέγγυα θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας που επιτρέπουν την περιβολή του λειτουργήματος τους με το απαιτούμενο κύρος για την πλήρωση των θέσεων των δικαστικών αντιπροσώπων.

Στις εκλογές των νομικών προσώπων που υπάγονται στους παραπάνω νόμους διορίζονται δικαστές των οποίων τα προσόντα και η ιδιότητα ορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις, εσχάτως δε επιτρέπεται ο διορισμός μόνο σε Ειρηνοδίκες, Πταισματοδίκες, Παρέδρους Πρωτοδικών και Πρωτοδίκες, ενώ έχουν αποκλειστεί οι Πρόεδροι Πρωτοδικών όχι μόνο που προΐστανται τμημάτων, αλλά και αυτοί που ασκούν χρέη Προέδρων στην έδρα.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι στο Πρωτοδικείο Αθηνών να υπάρχουν, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσα από επιτόπια επίσκεψή μου στο τμήμα διορισμών Δικαστικών Αντιπροσώπων, 120 μόνον διαθέσιμοι δικαστές των ανωτέρω κατηγοριών, ενώ ο αριθμός των αιτήσεων δικαστικών αντιπροσώπων ο οποίος ικανοποιήθηκε το έτος 2007 ανήλθε σε 795.

Μεταξύ των αιτήσεων αυτών υπήρχαν και αιτήσεις για διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων σε πολυήμερες εκλογές σωματείων με μεγάλο αριθμό μελών, ενδεικτικά σύλλογοι τραπεζών ΕΘΝΙΚΗΣ, ALPHA BANK κλπ. Υπήρξαν δε περιπτώσεις κατά τις οποίες ζητήθηκε  ο διορισμός ακόμη και 80 δικαστικών αντιπροσώπων.

Η δυσαναλογία ανάμεσα στην παραπάνω προσφορά και στην ζήτηση έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη απροθυμία του δικαστές σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων διορισμού τους ως δικαστικών αντιπροσώπων, η οποία φυσικά επικουρείται και από το γεγονός ότι παρεμβάλλει εμπόδια στην άσκηση των κύριων δικαιοδοτικών καθηκόντων τους είτε αυτά συνίστανται σε υπηρεσία δικαστική είτε σε χρόνο αναγκαίας μελέτης για έκδοση αποφάσεων και συνεπικουρείται και από τις απαράδεκτα χαμηλές αμοιβές, οι οποίες παραμένουν στα επίπεδα της απόφασης Φ Ια  /50511/ 2002 του υπουργού εργασίας, η οποία προβλέπει αμοιβή 85 Ευρώ maximum για επτάμισυ ώρες απασχόληση.

Έτσι έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα δυσχέρειας διορισμών δικαστικών αντιπροσώπων ακόμη και άρνησης διορισμών και δήλωσης αδυναμίας εκ μέρους της αρμόδιας Γραμματείας του Πρωτοδικείου όταν οι σχετικές αιτήσεις δεν υποβάλλονται αρκετό χρόνο πριν από τις αρχαιρεσίες.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι καθιστούν ώριμη και επιτακτική την διεκδίκηση των σχετικών νομοθετικών τροποποιήσεων, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο διορισμός δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων στις εκλογές των ανωτέρω σωματείων, συνεταιρισμών και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η λύση αυτή αφενός θα απέκλειε την περίπτωση αδυναμίας ανεύρεσης δικαστικών αντιπροσώπων για διορισμούς και αφετέρου θα αποτελούσε μια από τις δυνατές λύσεις στο πρόβλημα αναδιάταξης της δικηγορικής ύλης, χωρίς να υπηρετεί συντεχνιακά συμφέροντα σε βάρος του κοινωνικού συνόλου και χωρίς να δημιουργεί οποιονδήποτε κίνδυνο ανασφάλειας δικαίου, δεδομένου ότι όπως προανέφερα η συμπεριφορά των δικηγόρων ως αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής έχει δώσει πλήρη εχέγγυα αδιάβλητης συμπεριφοράς λειτουργικά ανεξάρτητης.

Ο σχετικός διορισμός θα μπορούσε να γίνεται από κατάλογο που θα καταρτίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις ένταξης στον οποίο (προαπαιτούμενος χρόνος δικηγορίας, σχετική εμπειρία κλπ)., θα μπορούσαν να είναι αντικείμενο ιδιαίτερης συζήτησης.

Παρακαλώ για την ένταξη του θέματος στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης του Δ.Σ.

Παρακαλείται ο κ. Δ/ντής του συλλόγου να μεριμνήσει για την πρωτοκόλληση της παρούσας και τη διανομή της στα λοιπά μέλη του Δ.Σ.

  Αθήνα, 30/5/2008

Δημοφιλή