Η Εναλλακτική Παρέμβαση στις εκλογές του ΔΣΑ

Νοέμβριος 2021

Ημερομηνία:

Μοιραστείτε:

Δικηγορικές εταιρείες

  

  Π Ρ Ο Σ

Τον κ. Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Α.  

Α Ι Τ Η Σ Η  

Kωνσταντίνου Παπαδάκη του Αλεξάνδρου, δικηγόρου

Αθηνών, οδός Κάνιγγος 23, εκπροσώπου της  Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας.

…………………………

Με το νεοσύστατο Προεδρικό Διάταγμα 81/2005 με τον τίτλο «Δικηγορικές Εταιρίες” που  δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 120 της 23 Μαίου 2005, οπότε και η έναρξη ισχύος του, καταργήθηκε εξ ολοκλήρου το προγενέστερο Π.Δ. 518/1989 και επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των δικηγορικών εταιριών οι οποίες βαίνουν προς την κατεύθυνση άρσης των εμποδίων για τη μετατροπή τους σε κεφαλαιουχικές, καθώς επίσης και στοιχειωδών προβλέψεων κατοχύρωσης της θέσης του έμμισθου συνεργάτη δικηγόρου.

Ενδεικτικά θα αναφέρω :

Α) Την κατάργηση του άρθρου 10 του Π.Δ. 518/89 σύμφωνα με το οποίο

«Οι εισφορές των εταίρων συνίστανται απαραίτητα σε εργασία, με την οποία θα εκδηλώνεται η επαγγελματική τους δραστηριότητα. Δεν απαγορεύονται όμως οι συμπληρωματικές εισφορές σε χρήματα ή σε άλλα κινητά πράγματα καθώς και σε χρήση ακινήτου με αυστηρό προορισμό τη στέγαση των γραφείων της εταιρίας χωρίς όμως οι εισφορές αυτές να αποτελούν κριτήριο προσδιορισμού του ύψους της μερίδας συμμετοχής του εταίρου που τις κατέχει.»

Με το άρθρο 10 του νέου Προεδρικού Διατάγματος η ρύθμιση περί εισφορών των εταίρων διατυπώνεται ως ακολούθως :

«Οι εταίροι υποχρεούνται να εισφέρουν στην εταιρία την εργασία τους. Επιτρέπονται  όμως οι συμπληρωματικές εισφορές σε χρήματα ή σε κινητά πράγματα καθώς επίσης και σε χρήση κινητών και ακινήτων αποκλειστικά για τις ανάγκες στέγασης της εταιρίας».

Όπως είναι προφανές από τη νέα διάταξη έχει απαλειφθεί αφενός μεν η απαραίτητη εισφορά σε εργασία προς εκδήλωση της επαγγελματικής δραστηριότητας και αφετέρου ο αποκλεισμός των πέραν της εργασίας άλλου είδους εισφορών ως κριτηρίου προσδιορισμού του ύψους της μερίδας συμμετοχής των εταίρων στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρίας.

Η ρύθμιση αυτή άλλωστε ολοκληρώνεται και με τη ρητή διατύπωση του άρθρου 25 του Π.Δ. 81/2005 σύμφωνα με το οποίο

«Οι μερίδες των εταίρων ορίζονται ελευθέρως σε εκατοστιαία ποσοστά ασυνδέτως προς την εισφορά εκάστου. Με βάση τα ποσοστά αυτά οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημιές της εταιρίας.»

Όπως είναι προφανές με το νέο νομικό καθεστώς αποδεσμεύεται εντελώς η μερίδα εταιρικής συμμετοχής από την οποιαδήποτε εισφορά του εταίρου, πολύ δε περισσότερο καταργείται η απαγόρευση συνυπολογισμού στον προσδιορισμό του ύψους της μερίδας συμμετοχής του εταίρου των λοιπών πλην της εις εργασία εισφορών.

Ετσι λοιπόν καταργείται μία σοβαρή κατάκτηση του Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία απέτρεπε τη μετατροπή των δικηγόρων σε επενδυτές, πολύ δε περισσότερο την είσοδο μη δικηγόρων επενδυτών στο τομέα των νομικών υπηρεσιών και περιόριζε το ρόλο του κεφαλαίου σε μία δικηγορική εταιρία ως δανείου προς απόδοση και μόνο και όχι ως κεφαλαίου προς επένδυση.

Β) Πέραν αυτού στο νέο Προεδρικό Διάταγμα δεν περιέχεται ρύθμιση αντίστοιχη με εκείνη του άρθρου 44 του Π.Δ. 518/89 σύμφωνα με το οποίο :

«Οι δικηγόροι που εργάζονται σε δικηγορική εταιρία με πάγια μηνιαία αντιμισθία σύμφωνα με τους όρους του Ν. 1093/80 μετά τη πάροδο τριετίας από τη πρόσληψή τους και το περιορισμό του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καθίστανται εφόσον το επιθυμούν με έγγραφη δήλωσή τους προς την εταιρία εταίροι της ίδιας δικηγορικής εταιρίας με ποσοστό τέτοιο που να μην είναι κατώτερο των απολαβών τους του τελευταίου έτους σε σχέση με τα αντίστοιχα καθαρά έσοδα της εταιρίας στον ίδιο χρόνο.

Και η διάταξη αυτή παρά τα όποια προβλήματα εφαρμογής της στη πράξη και τις δυνατότητες καταστρατήγησης που θα είχε, προέβλεπε τη δυνατότητα των συνεργατών δικηγόρων να καθίστανται εταίροι έτσι ώστε οι δικηγορικές εταιρίες να μην είναι οχήματα εκμετάλλευσης των δικηγόρων συνεργατών.

Ωστόσο και αυτή η διάταξη καταργήθηκε χωρίς να έχει θεσπιστεί παρόμοιά της στο νέο Προεδρικό Διάταγμα.

Εν όψει αυτών και με δεδομένο το ότι οι κατευθύνσεις αυτές βρίσκονται σε αντίθεση με πάγιες κατευθύνσεις των δικηγορικών συλλόγων,

Παρακαλώ πολύ να τεθεί προς συζήτηση το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου ο Δικηγορικός Σύλλογος να πάρει θέση στο παραπάνω Προεδρικό Διάταγμα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε να ετίθεντο υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η από 4-11-2004 γνωμοδότηση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων του κράτους, η οποία αναφέρεται στο προοίμιο του Προεδρικού Διατάγματος, προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν η γνωμοδότηση αυτή έχει λάβει υπόψη της τις εν λόγω ρυθμίσεις πολύ δε περισσότερο εάν τις εγκρίνει και βεβαίως αυτοί οι οποίοι την υπογράφουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι στους δικηγόρους.

Παρακαλώ να τεθεί σε συζήτηση το θέμα στη προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ άρθρο 234 του Κώδικα περί Δικηγόρων,

Επίσης παρακαλώ με τη μέριμνα του κ. Δ/ντή η παρούσα να πρωτοκολληθεί και να διανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 3-6-2004

Ο αιτών

Δημοφιλή